§ 2. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach... - Dz.U.2012.1147 - OpenLEX

§ 2. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposób jej dokumentowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1147

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.
§  2.
1.
Kontrolę, o której mowa w § 1, sprawuje sędzia wykazujący się szczególną znajomością problematyki ochrony zdrowia psychicznego wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się placówka, zwany dalej "sędzią".
2.
Kontrola jest prowadzona przez:
1)
badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi;
2)
badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3)
badanie współdziałania placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)
badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w placówce;
5)
kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce osobami z zaburzeniami psychicznymi;
6)
wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie prawidłowości i terminowości ich realizacji;
7)
podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobiegania ich powstawaniu.