§ 6. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2013.647 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.647 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.
§  6. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej załatwia również, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3-5, skargi skierowane w szczególności do sądów, prokuratur oraz innych organów władzy publicznej, instytucji albo organizacji społecznych, jeżeli zostały mu przekazane przez adresatów. O sposobie załatwienia przekazanych skarg zawiadamia się adresatów, do których skargi były skierowane, jeżeli zażądają takiego zawiadomienia.
2. 
Na żądanie organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do załatwiania skarg w sprawach osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, kierownik jednostki organizacyjnej udziela tym organom wyjaśnień i informacji niezbędnych do załatwienia skargi, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do próśb i wniosków.