§ 1. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1579 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  1. 
Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są wprowadzane bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:
1)
podmiotu, który je wprowadzał, albo
2)
podmiotu, który je wprowadzał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
3)
podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je wprowadzał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.