Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.30.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1998 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresach niewykonywania pracy oraz jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402 i z 1997 r. Nr 106, poz. 679) zarządza się, co następuje:
§  1. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresie zawieszenia go w pełnieniu obowiązków oraz w okresie pozostawania w stanie nieczynnym, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
§  2. W okresie urlopu dla poratowania zdrowia urzędnikowi służby cywilnej przysługuje miesięczne wynagrodzenie obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
§  3. Przy ustalaniu wysokości jednorazowej odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§  4. Przy ustalaniu wynagrodzenia, przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresie zawieszenia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania, które stanowi połowę wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.