§ 5. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  5.
1.
Stawki taryfowe powinny być różnicowane w zależności od ryzyka ubezpieczeniowego.
2.
W przypadkach gospodarczo, społecznie lub technicznie uzasadnionych można:
1)
zaniechać lub ograniczyć różnicowanie stawek taryfowych,
2)
wprowadzać dla niektórych kategorii mienia lub osób obniżki ustalonych stawek w granicach do 30%,
3) 1
ustalać dolną i górną granicę stawek taryfowych, w której ramach wysokość składki określać będzie PZU.
1 § 5 ust. 2 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1965 r. (Dz.U.65.7.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1965 r.