§ 13. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  13.
1.
Tracą moc dotychczasową przepisy w sprawach uregulowanych niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności:
1)
rozdział VII rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi (Dz. U. Nr 57, poz. 262);
2)
rozdział VII rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków (Dz. U. Nr 52, poz. 254);
3)
rozdział VIII rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 14, poz. 59).
2.
Do czasu wydania zarządzeń, o których mowa w § 1 oraz § 8 ust. 2 i 3, stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie ustalania taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz w zakresie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia i zaliczek na te składki.