§ 10. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  10.
Składki za obowiązkowe ubezpieczenia są pobierane przez sołtysów albo we własnym zakresie przez PZU. Minister Finansów może w porozumieniu z właściwymi ministrami zarządzić pobór składki przez inne organy.