Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.236.1557

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej "Centrum", nadwyżki środków finansowych.
§  2. Nadwyżkę środków finansowych Centrum stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, niewykorzystane w danym roku budżetowym.
§  3.
1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Centrum uwzględnia się przychody Centrum pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa lub budżet jednostek samorządu terytorialnego:
1) z komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;
3) zapisy i darowizny.
2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej uwzględniane są środki finansowe zwrócone Centrum w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż budżetowe.
3. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Centrum.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.