Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Nadwyżkę środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej "Krajowym Ośrodkiem", stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych Krajowego Ośrodka na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego a stanem zobowiązań, o których mowa w ust. 3, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.
2.  Ze stanu środków finansowych Krajowego Ośrodka, o których mowa w ust. 1, wyłącza się środki:
1) pochodzące z dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
3) uzyskane z tytułu wpłaconych przedpłat i wadiów;
4) przeznaczone na zabezpieczenie należytego wykonania umów;
5) o ograniczonej możliwości dysponowania przez Krajowy Ośrodek przeznaczone na realizację zadań Krajowego Ośrodka określonych w odrębnych przepisach.
3.  Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka środki finansowe, o których mowa w ust. 1, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania krótkoterminowe Krajowego Ośrodka z tytułu:
1) podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń;
2) dostaw i usług;
3) wynagrodzeń;
4) innych zobowiązań krótkoterminowych wynikających z konieczności zapewnienia ciągłości finansowania zadań Krajowego Ośrodka oraz dokonywania inwestycji niezbędnych do realizacji tych zadań.
4.  Zobowiązania krótkoterminowe, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, dotyczą zobowiązań, których wymagalność przypada nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym powstała nadwyżka.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.