Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.833

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego

Na podstawie art. 92a § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, zwanym dalej "Repozytorium", ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra Sprawiedliwości, notariuszy, sądów oraz innych organów państwowych uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych do dostępu do Repozytorium o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.
§  2. 
1.  Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść oryginału aktu notarialnego.
2.  Umieszczenie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium odbywa się przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, który zawiera:
1) treść aktu notarialnego, odpowiadającą treści oryginału tego dokumentu;
2) elektroniczne kopie załączników do aktu notarialnego;
3) oznaczenie notariusza wraz ze wskazaniem siedziby jego kancelarii, a w sytuacji gdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządził zastępca notarialny, notariusz emerytowany lub aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - również oznaczenie zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego;
4) oznaczenie podmiotu uprawnionego, któremu wydano wypis lub wyciąg z aktu notarialnego;
5) kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza, zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego wykonującego czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie;
6) numer repertorium A aktu notarialnego oraz numer repertorium A wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego.
3.  Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer, zwany dalej "numerem Rep. N", oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium.
§  3.  Wypisy i wyciągi z aktów notarialnych umieszczone w Repozytorium przechowuje się w warunkach zapewniających:
1) niezmienność przechowywanych danych, o których mowa w § 2;
2) odnotowanie każdej zmiany oddziaływującej na treść oryginału aktu notarialnego lub elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego przechowywanego w Repozytorium;
3) opatrzenie ich zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w momencie ich wydawania.
§  4.  Krajowa Rada Notarialna informuje niezwłocznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ministra Sprawiedliwości, notariuszy, sądy oraz inne organy państwowe uprawnione na podstawie przepisów szczególnych do dostępu do Repozytorium o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.
§  5. 
1.  Do dnia 29 lutego 2020 r. dopuszcza się opatrywanie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego pieczęcią elektroniczną.
2.  Krajowa Rada Notarialna publikuje w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzone Repozytorium, dane do weryfikacji pieczęci elektronicznej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.