Sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. - Dz.U.2018.833 - OpenLEX

Sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.833

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego

Na podstawie art. 92a § 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, o którym mowa w art. 92a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, zwanym dalej "Repozytorium", ich przechowywania, a także tryb informowania Ministra Sprawiedliwości, notariuszy, sądów oraz innych organów państwowych uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych do dostępu do Repozytorium o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.
1. 
Elektroniczny wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządza się przez utworzenie dokumentu elektronicznego w formacie ASiC, zawierającego treść oryginału aktu notarialnego.
2. 
Umieszczenie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium odbywa się przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, który zawiera:
1)
treść aktu notarialnego, odpowiadającą treści oryginału tego dokumentu;
2)
elektroniczne kopie załączników do aktu notarialnego;
3)
oznaczenie notariusza wraz ze wskazaniem siedziby jego kancelarii, a w sytuacji gdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego sporządził zastępca notarialny, notariusz emerytowany lub aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie - również oznaczenie zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego;
4)
oznaczenie podmiotu uprawnionego, któremu wydano wypis lub wyciąg z aktu notarialnego;
5)
kwalifikowany podpis elektroniczny notariusza, zastępcy notarialnego, notariusza emerytowanego lub aplikanta notarialnego wykonującego czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie;
6)
numer repertorium A aktu notarialnego oraz numer repertorium A wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego.
3. 
Każdemu elektronicznemu wypisowi lub wyciągowi z aktu notarialnego z chwilą umieszczenia go w Repozytorium nadaje się automatycznie numer, zwany dalej "numerem Rep. N", oraz odnotowuje się datę i czas umieszczenia go w Repozytorium.
Wypisy i wyciągi z aktów notarialnych umieszczone w Repozytorium przechowuje się w warunkach zapewniających:
1)
niezmienność przechowywanych danych, o których mowa w § 2;
2)
odnotowanie każdej zmiany oddziaływującej na treść oryginału aktu notarialnego lub elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego przechowywanego w Repozytorium;
3)
opatrzenie ich zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w momencie ich wydawania.
Krajowa Rada Notarialna informuje niezwłocznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Ministra Sprawiedliwości, notariuszy, sądy oraz inne organy państwowe uprawnione na podstawie przepisów szczególnych do dostępu do Repozytorium o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium.
1. 
Do dnia 29 lutego 2020 r. dopuszcza się opatrywanie elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego pieczęcią elektroniczną.
2. 
Krajowa Rada Notarialna publikuje w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzone Repozytorium, dane do weryfikacji pieczęci elektronicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.