Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.74.670

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania i udostępniania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zwanego dalej "spisem", oraz jego wzór;
2) metody aktualizacji spisu;
3) wzór wniosku o udostępnianie spisu;
4) wzór wykazu osób przebywających w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów oraz w domach studenckich, w których utworzono obwody głosowania;
5) wzór zawiadomienia o dopisaniu lub o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu w innym obwodzie głosowania;
6) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;
2) "Ordynacji wyborczej" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 2 );
3) "kierowniku zakładu" - należy przez to rozumieć dyrektora szpitala, dyrektora lub kierownika zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego, oddziału zewnętrznego takiego zakładu lub aresztu, a także rektora szkoły wyższej właściwego dla domu studenckiego, w którym utworzono obwód głosowania;
4) "numerze domu" - należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji nieruchomości.

Rozdział  2

Sposób sporządzania spisu i jego wzór

§  2. Spis sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.
§  3.
1. Spis sporządza się dla każdego obwodu głosowania w dwóch egzemplarzach.
2. Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.
3. Wzór spisu osób uprawnionych do udziału w referendum stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.
1. Spis sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.
2. W przypadku sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:
1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, o którym mowa w § 3 ust. 3, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;
2) nie stosuje się warunku określonego w § 3 ust. 2.
§  5.
1. Spis w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym: w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.
2. Spis w gminie innej niż określona w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.
§  6.
1. Spis dla obwodu utworzonego w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym, a także oddziale zewnętrznym takiego zakładu lub aresztu, oraz w domu studenckim, zwanych dalej "zakładem", sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum, na podstawie wykazu osób, które będą przebywać w tym zakładzie w dniu referendum.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza kierownik zakładu, w którym utworzono obwód głosowania, i doręcza właściwemu miejscowo urzędowi gminy nie później niż na 10 dni przed dniem referendum.
3. Kierownik zakładu, w którym utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w referendum wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - jedynie po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład.
4. W przypadku konieczności dopisania do spisu, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż dwa dni przed dniem referendum, kierownik zakładu niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych osób. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 i 4, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7.
1. Spis, o którym mowa w § 5, sporządza się najpóźniej w 14. dniu przed dniem referendum.
2. Spis, o którym mowa w § 6, sporządza się najpóźniej w 5. dniu przed dniem referendum.
§  8. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni:
1) sporządza się spis dodatkowy, w którym wpisuje się osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania; spis opatruje się w prawym górnym rogu oznaczeniem: "Spis dodatkowy";
2) kierownicy zakładów w sporządzanych wykazach osób, o których mowa w § 6, osoby kończące 18 lat w drugim dniu głosowania umieszczają na odrębnym arkuszu wykazu opatrzonym w prawym górnym rogu oznaczeniem: "Do spisu dodatkowego".

Rozdział  3

Aktualizowanie spisu

§  9.
1. Spis jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącym właściwych obwodowych komisji do spraw referendum, przez wpisanie osoby uprawnionej na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie osób ze spisu.
2. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
§  10.
1. Po sporządzeniu spisu, na dodatkowym formularzu spisu wpisuje się osoby, które:
1) 3  zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu;
2) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej;
3) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 19 ust. 1 lub 2 Ordynacji wyborczej;
4) złożyły wniosek o dopisanie do spisu na podstawie art. 21 ust. 1 lub 2 Ordynacji wyborczej;
5) przybyły do szpitala, zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego albo aresztu śledczego lub oddziału zewnętrznego zakładu karnego lub aresztu śledczego albo domu studenckiego;
6) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub właściwy sąd rejonowy;
7) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistej omyłki.
2. W przypadku wpisania osoby uprawnionej na dodatkowym formularzu spisu w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się "wpis do rejestru wyborców", "art. 18 ust. 1", "art. 19 ust. 1", "art. 19 ust. 2", "art. 21 ust. 1", "art. 21 ust. 2", "przybycie do zakładu", "reklamacja", "omyłka".
3. Dodatkowy formularz spisu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach.
4. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni, osoby, o których mowa w ust. 1, kończące 18 lat w drugim dniu głosowania umieszcza się w spisie dodatkowym na formularzu opatrzonym w prawym górnym rogu oznaczeniem "Spis dodatkowy". Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  11.
1. O wpisaniu osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3-5, do spisu lub dopisaniu ich na dodatkowym formularzu spisu zawiadamia się urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.
2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  12.
1. Ze spisu skreśla się osoby:
1) które zostały skreślone z rejestru wyborców w związku ze zmianami dokonanymi w trybie przepisów o aktach stanu cywilnego lub ewidencji ludności;
2) wobec których wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydał w wyniku reklamacji prawomocną decyzję albo właściwy sąd rejonowy - postanowienie, o skreśleniu z rejestru wyborców lub ze spisu;
3) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki;
4) które nie mają prawa wybierania w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwego sądu w trybie określonym odrębnymi przepisami;
5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu w innym obwodzie głosowania;
6) które na podstawie art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej wpisano w spisie w innym obwodzie głosowania;
7) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ordynacji wyborczej.
2. W przypadku skreślenia osoby ze spisu w rubryce "Uwagi" zamieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się "skreślenie z rejestru wyborców", "reklamacja", "omyłka", "art. 3 ust. 2", "art. 18 ust. 1", "§ 11" lub "zaświadczenie".
3. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dodatkowego formularza spisu, o którym mowa w § 10, oraz do spisu dodatkowego, o którym mowa w § 8 pkt 1.

Rozdział  4

Udostępnianie spisu osób uprawnionych

§  13.
1. Spis jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy w miejscu i czasie podanym do wiadomości publicznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po sporządzeniu spisu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spisu dodatkowego, o którym mowa w § 8 pkt 1.
3. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  14. Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Rozdział  5

Sposób wydawania oraz wzór zaświadczenia o prawie do głosowania

§  15.
1. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w referendum zmieniającej miejsce pobytu przed dniem głosowania urząd gminy, który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, skreślając tę osobę ze spisu.
2. Przed sporządzeniem spisu zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Osoby, która otrzymała takie zaświadczenie, nie umieszcza się w spisie.
3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  16. Zaświadczenie o prawie do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum odbiera, za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie.
§  17. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu osób przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

Obwód głosowania nr .............

w ...............................

(nazwa miejscowości)

gmina ...........................

Pieczęć nagłówkowa organu

sporządzającego spis

SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

Lp.NazwiskoImięData urodzeniaNr ewidencyjnyAdres zamieszkaniaPotwierdzenie otrzymaniaUwagi
i imionaojca(rok, miesiąc, dzień)PESELmiejscowośćulicanr domunr mieszkaniakart(y) do głosowania, podpis-data*)

..................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

*) Datę otrzymania kart(y) do głosowania wpisuje się tylko wówczas, jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, DOMACH STUDENCKICH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA

Pieczęć nagłówkowa szpitala/zakładu pomocy

społecznej/ zakładu karnego/

aresztu śledczego/szkoły wyższej

WYKAZ OSÓB

przebywających w .............................................,

(nazwa i adres zakładu)

które należy*) ................................................

w obwodzie głosowania nr ............ w .......................

(nazwa gminy)

Lp.Nazwisko i imięImię ojcaData urodzenia Nr ewidencyjnyAdres stałego zamieszkania

(według wpisu do rejestru wyborców)

(rok miesiąc, dzień)PESELmiejscowośćulicanr domunr mieszkania

..................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

*) Stosownie do okoliczności wpisuje się: "wpisać do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum", "dopisać na dodatkowym formularzu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum", "skreślić ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum".

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAWIADOMIENIA

O DOPISANIU LUB WPISANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W INNYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

Pieczęć nagłówkowa

organu sporządzającego spis

............, dnia.................

Do ................................

w .................................

Zawiadamia się, że ............................................

(nazwisko i imiona)

...............................................................

(imię ojca, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL)

wpisany(a) do rejestru wyborców/spisu osób uprawnionych do

udziału w referendum*) w Waszej gminie/mieście pod adresem:

...............................................................

...............................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

został(a) wpisany(a) do spisu osób uprawnionych do udziału w

referendum w miejscowości ................ gmina ..............

........ woj. .................................................

Powyższe przekazuję w celu skreślenia ww. osoby ze spisu osób

uprawnionych do udziału w referendum.

..................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

.............., dnia.............

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*)

................................

(nazwisko i imiona wnioskodawcy)

................................

(adres zamieszkania)

................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO

UDZIAŁU W REFERENDUM

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr

74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr

113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z

2003 r. Nr 57, poz. 507) w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z

dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr

57, poz. 507) wnoszę o udostępnienie spisu osób uprawnionych do

udziału w referendum ogólnokrajowym.

...............................................................

(nazwisko i imię-imiona)

...............................................................

(adres zamieszkania)

...............................................................

(ewentualne inne dane)

.....................

(podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie

Każdy może wnieść do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, a w szczególności w sprawie pominięcia osoby uprawnionej w spisie, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa udziału w referendum, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 28 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym).

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

.............., dnia.............

Pieczęć nagłówkowa urzędu gminy

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA Nr ...

Niniejsze zaświadczenie uprawnia ..............................

...............................................................

(imię - imiona i nazwisko, imię ojca, data urodzenia,

nr ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania)

do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w referendum

ogólnokrajowym, które odbędzie się w dniu(ach)

....................

(podać datę)

.................................

(podpis, z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507.
3 § 10 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.63.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2009 r.