§ 2. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez... - Dz.U.1998.153.1006 - OpenLEX

§ 2. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.153.1006

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 1998 r.
§  2.
1.
W celu ustalenia przeliczonych przychodów, o których mowa w § 1, płatnik składek:
1)
ustala nowe wysokości przysługujących ubezpieczonemu od dnia 1 stycznia 1999 r. składników przychodu i na ich podstawie oblicza przeliczony przychód,
2)
dokonuje, w razie potrzeby, zmian w przepisach o wynagradzaniu, obowiązujących u danego płatnika składek; zmian tych dokonuje się w trybie określonym dla tych przepisów,
3)
może, do czasu zmian w przepisach o wynagradzaniu, o których mowa w pkt 2, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 1999 r., przekroczyć obowiązujące stawki składników przychodu w takim stopniu, aby różnica między przychodem przeliczonym a przychodem przed przeliczeniem odpowiadała kwocie składek.
2.
Przychód, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy od kwoty wynikającej z przeliczenia przychodu za styczeń 1999 r. według wzoru zamieszczonego w załączniku do rozporządzenia.
3.
Przy ustalaniu nowych wysokości przysługujących ubezpieczonemu składników przychodu, stosownie do ust. 1 pkt 1, określa się nowe wysokości tych składników wypłacanych co miesiąc, jak i za okresy dłuższe niż miesiąc. Ustalenie nowych wysokości składników przychodu nie narusza zasad i terminów ich wypłacania, wynikających z obowiązujących u danego pracodawcy przepisów o wynagradzaniu.
4.
W przypadku gdy przychód za styczeń 1999 r. został wypłacony w 1998 r., płatnik składek do celów przeliczenia może przyjąć:
1)
przychód należny za styczeń 1999 r. albo
2)
przychód należny za luty, jeśli zostanie wypłacony w styczniu 1999 r.