Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.201.1676

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania;
2) czas przechowywania ewidencji, nie krótszy niż 1 rok;
3) zakres informacji zawartych w ewidencji, w tym dane o terminie rozpowszechniania audycji, rzeczywisty czas trwania audycji, tytuł i producenta audycji.
§  2.
1. Nadawcy programów telewizyjnych obowiązani są do prowadzenia ewidencji czasu nadawania w formie elektronicznej dla:
1) audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, o których mowa w art. 4 pkt 5a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - zwanej dalej "ustawą";
2) audycji europejskich, o których mowa w art. 15b ustawy;
3) audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy, z wyodrębnieniem audycji wytworzonych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie.
2. Ewidencja czasu nadawania, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest odrębnie dla każdego z programów rozpowszechnianych przez nadawcę.
§  3.
1. W ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, o których mowa w art. 4 pkt 5a ustawy, uwzględnia się audycje powstałe na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku polskim i których pierwotna rejestracja została dokonana w języku polskim.
2. Audycji wytworzonych w języku polskim, lecz na podstawie zagranicznych licencji dotyczących audycji, których pierwotna rejestracja została dokonana w języku innym niż polski lub powstałych na podstawie scenariusza wytworzonego pierwotnie w języku innym niż polski, nie uwzględnia się w ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim.
3. Kwartalny czas nadawania programu ustalany w celu obliczenia udziału audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych, o których mowa w § 2 ust. 1, jest całkowitym czasem nadawania programu nadawcy z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów oraz czasu emisji obrazu kontrolnego.
4. Rzeczywistym czasem trwania audycji jest czas jej trwania od napisów (plansz) tytułowych do końcowych łącznie z tymi napisami (planszami), z wyłączeniem czasu nadanych w trakcie audycji reklam, autopromocji, zapowiedzi programowych i innych przekazów niebędących częścią tej audycji.
5. W przypadku audycji, o których mowa w art. 15b ust. 5 ustawy, w ewidencji uwzględnia się jedynie część rzeczywistego czasu trwania audycji w proporcji odpowiadającej proporcji udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji.
6. Przez audycje wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie rozumie się audycje wytworzone w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających ich rozpowszechnienie w programie nadawcy, licząc łącznie z rokiem rozpowszechnienia.
§  4. Ewidencja czasu nadawania obejmuje następujące informacje:
1) nazwę programu, w którym rozpowszechniono audycję;
2) nazwę nadawcy;
3) tytuł audycji;
4) datę rozpowszechnienia audycji w programie: dzień, miesiąc, rok, i dokładną godzinę jej emisji: od - do;
5) rzeczywisty czas trwania audycji wyrażony w minutach, z uwzględnieniem § 3 ust. 5;
6) rok produkcji audycji;
7) nazwę państwa albo państw, na terytorium których stale zamieszkuje większość członków zespołu twórczego audycji, w tym w szczególności: reżyser, autor scenariusza, scenograf, operator, odtwórcy głównych ról, kompozytor;
8) nazwę producenta albo współproducentów audycji;
9) informacje wskazujące, czy producent albo współproducenci audycji są producentami niezależnymi wobec danego nadawcy zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy;
10) nazwę państwa albo państw, w których producent albo współproducenci audycji mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania;
11) w przypadku gdy producent albo współproducenci audycji nie mają siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w państwach, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - nazwę państwa, w którym ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania osoba fizyczna albo prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej nadzorujący i kontrolujący produkcję audycji;
12) w odniesieniu do audycji wytworzonych przez współproducentów również:
a) udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwach, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w łącznych kosztach produkcji audycji, określony jako proporcja tych kosztów,
b) nazwę państwa albo państw, w których mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania współproducenci, których kontroli podlega współprodukcja audycji;
13) w odniesieniu do audycji zarejestrowanych i nadanych w języku polskim, nietłumaczonych z języka obcego i niedubbingowanych:
a) język pierwotnej rejestracji audycji,
b) język, w którym został wytworzony pierwotny scenariusz audycji,
c) jeśli audycja została wytworzona na podstawie licencji - opis stanu faktycznego w zakresie pochodzenia licencji i ewentualnej adaptacji audycji dla polskiego odbiorcy;
14) rodzaj audycji:
a) audycja informacyjna, z wyłączeniem serwisów informacyjnych,
b) magazyn informacyjno-publicystyczny, z wyłączeniem lit. c,
c) magazyn sportowy,
d) dyskusja lub debata w studio bez udziału publiczności,
e) dyskusja lub debata w studio z udziałem publiczności i talk-show publicystyczny,
f) reportaż, z wyłączeniem audycji określonych w lit. g,
g) audycja interwencyjna, w tym reportaż interwencyjny,
h) audycja edukacyjna, popularnonaukowa, oświatowa,
i) audycja poradnicza lub edukacyjno-poradnicza,
j) audycja religijna, w tym transmisje mszy, nabożeństw i uroczystości religijnych, katechezy, informacja, edukacja i publicystyka na tematy religijne,
k) audycja rozrywkowa: widowisko, gry, konkursy, z wyłączeniem teleturniejów,
l) audycja satyryczna, kabaret, talk-show rozrywkowy,
m) inna audycja rozrywkowa, z wyłączeniem teleturniejów,
n) film fabularny kinowy,
o) film i serial fabularny telewizyjny, z wyłączeniem sitcomu,
p) sitcom, serial komediowy,
r) film lub serial rysunkowy dla dzieci,
s) film lub serial rysunkowy inny,
t) film lub serial dokumentalny,
u) spektakl teatralny, widowisko poetyckie, poetycko-muzyczne,
w) spektakl operowy,
y) musical, wodewil, operetka,
z) spektakl baletowy, spektakl tańca nowoczesnego, pantomima,

za) muzyka poważna: koncerty w studio, transmisje koncertów, audycje muzyczne,

zb) muzyka rozrywkowa: koncerty w studio, transmisje koncertów, wideoklipy, audycje muzyczne, listy przebojów,

zc) inny rodzaj audycji - określić, jaki;

15) kwalifikacja audycji europejskich według następujących kryteriów:
a) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy (tj. na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną Europejskiej konwencji o Telewizji Ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r., niestosujących środków dyskryminacyjnych w stosunku do audycji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej), a audycja została wyprodukowana przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w tych państwach, albo
b) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a produkcja audycji jest nadzorowana i kontrolowana przez osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w tych państwach, lub przez osobę prawną albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, których siedziba znajduje się w tych państwach, albo
c) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państw, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w tych państwach w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy i współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania w tych państwach, albo
d) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego, a audycja została wyprodukowana samodzielnie przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy i które zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych, albo
e) większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje na terytorium państwa europejskiego, a audycja została wyprodukowana - w koprodukcji z producentem mającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej - przez producenta mającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie, o którym mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy, które zawarło ze Wspólnotą Europejską umowę w sprawach audiowizualnych, albo
f) audycja została wyprodukowana w ramach dwustronnych umów o koprodukcji zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi, a udział współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji jest większościowy oraz współprodukcja nie podlega kontroli współproducentów niemających siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, albo
g) audycja, o której mowa w art. 15b ust. 5 ustawy - tj. audycja niespełniająca wymagań określonych w art. 15b ust. 1-4 ustawy, ale której większość członków zespołu twórczego stale zamieszkuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a audycja powstała w koprodukcji z współproducentami mającymi siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
16) w odniesieniu do audycji, o których mowa w pkt 15 lit. g - proporcja udziału współproducentów mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej w łącznych kosztach produkcji audycji.
§  5.
1. Nadawca przechowuje ewidencję czasu nadawania audycji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 4 pkt 5a, pkt 12 i 13 oraz art. 15b ustawy, zgodnie z § 2 ust. 1, przez okres 3 lat kalendarzowych, licząc od początku roku następującego po roku, w którym audycję rozpowszechniono.
2. Nadawca obowiązany jest na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dostarczyć dokumenty potwierdzające, że audycje umieszczone w ewidencji czasu nadawania, o której mowa w § 2 ust. 1, spełniają wymagania określone w art. 4 pkt 5a, pkt 12 i 13 oraz art. 15b ustawy.
3. 1  Nadawca obowiązany jest przekazać Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyciąg z ewidencji, o której mowa w § 2, w terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału.
4.  Wyciąg z ewidencji, o którym mowa w ust. 3, sporządzany jest przez nadawcę według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C i 4 do rozporządzenia i według wytycznych zawartych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
5. 2  Wyciąg z ewidencji sporządzony według wzorów określonych w załącznikach nr 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B i 3C nadawca jest obowiązany przekazać w formie elektronicznej, a wyciąg z ewidencji sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 - w formie elektronicznej i papierowej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH - INFORMACJE O AUDYCJACH

NAZWA PROGRAMU ............... NADAWCA ................... OKRES sprawozdawczy ....................... (rok, kwartał)
UWAGA: W tabeli należy przedstawić dane o poszczególnych audycjach (tytułach), nadawanych w kwartale sprawozdawczym, na podstawie których to danych audycje są kwalifikowane do audycji europejskich. Audycje należy opisywać w kolejnych wierszach tabeli w następującej kolejności: najpierw audycje europejskie wytworzone pierwotnie w języku polskim, następnie pozostałe audycje europejskie. W ramach każdej z tych kategorii należy opisać najpierw audycje cykliczne, następnie audycje niecykliczne.
Lp.TYTUŁ AUDYCJIROK PRODUKCJI audycjiNAZWA PAŃSTWA (lub państw), w których stale zamieszkuje ZESPÓŁ TWÓRCZY audycjiNAZWA PRODUCENTA audycji (wpisać, jeśli jest jeden producent)NAZWY WSPÓŁPRODUCENTÓW audycjiCzy PRODUCENT (albo WSPÓŁPRODUCENCI) audycji jest NIEZALEŻNY wobec nadawcy (wpisć: TAK albo NIE)NAZWY PAŃSTW,

w których mają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania PRODUCENT albo WSPÓŁPRODUCENCI audycji

NAZWA PAŃSTWA, w którym ma siedzibę lub stałe m. zamieszk. PODMIOT NADZORUJĄCY i KONTROLUJĄCY produkcję audycji *)UDZIAŁ WSPÓŁPROD. mających siedzibę lub stałe m. zam. w państwach, o których mowa w art.15b ust.1 pkt1 i 2 ustawy, w łącznych kosztach produkcji audycji
12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

*) Podać tylko gdy zachodzi § 4 pkt 11 rozporządzenia.

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH - INFORMACJE O AUDYCJACH -cd. tabeli w poziomie

NAZWA PROGRAMU .................... NADAWCA .................... OKRES sprawozdawczy ................. (rok, kwartał)
Lp.NAZWY PAŃSTW, w których mają siedzibę lub stałe m. zam.

WSPÓŁPROD. KONTROLUJĄCY współprodukcję audycji

JĘZYK PIERWOTNEJ REJESTRACJI audycji**)JĘZYK PIERWOTNEGO SCENARIUSZA audycji**)Jeśli audycja powstała na podstawie licencji - opis wg § 4 pkt 13 lit. c rozporządzenia **)RODZAJ AUDYCJI wg określeń w § 4 pkt 14 rozporządzeniaKWALIFIKACJA AUDYCJI EUROPEJSKICH

według kryteriów w § 4 pkt 15 rozporz. (wpisać właściwą literę). Uwaga: należy wskazać tylko jedną kategorię

11121314151617
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

**) Podać tylko w odniesieniu do audycji spełniających kryteria art. 4 pkt 5a i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz § 4 pkt 13 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2A

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH

(w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA

audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 2B

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) W OKRESIE 5 LAT PRZED ROZPOWSZECHNIANIEM W PROGRAMIE (art. 15a ust. 1 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) W OKRESIE 5 LAT PRZED ROZPOWSZECHNIANIEM W PROGRAMIE (art. 15a ust. 1 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 2C

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEBĘDĄCYCH producentami niezależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI WYTWORZONYCH PIERWOTNIE W JĘZYKU POLSKIM PRZEZ PRODUCENTÓW NIEBĘDĄCYCH producentami niezależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach (z wyłączeniem audycji z kol. 6)RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 3A

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 3B

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) W OKRESIE 5 LAT PRZED ROZPOWSZECHNIANIEM W PROGRAMIE (art. 15a ust. 1 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) W OKRESIE 5 LAT PRZED ROZPOWSZECHNIANIEM W PROGRAMIE (art. 15a ust. 1 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 3C

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEBĘDĄCYCH producentami niezależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy)

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach (z wyłączeniem audycji z kol. 6)RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

DANE O EMISJI AUDYCJI EUROPEJSKICH INNYCH niż wytworzone pierwotnie w języku polskim WYTWORZONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NIEBĘDĄCYCH producentami niezależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy) - strona ostatnia tabeli

NAZWA PROGRAMU ....................... NADAWCA .................... OKRES sprawozd. ................. (rok, kwartał)
Lp.TYTUŁ AUDYCJIDATA NADANIA audycji: dzień, miesiąc, rokGODZINA NADANIA audycji:

od-do

(godziny, minuty)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji w minutach

(z wyłączeniem audycji z kol. 6)

RZECZYWISTY CZAS TRWANIA audycji wskazanych w art. 15b ust. 5 ustawy, według § 3 ust. 5 rozporz., w minutach
123456
ASuma czasów emisji wykazanych w kol. 5 i 6 w tabeli
BCzas emisji z kol. 5 i 6 razem
CKwartalny czas emisji programu (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.)
DUdział procentowy czasu emisji wykazanego w wierszu B w kwartalnym czasie emisji programu

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

WYCIĄG Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI EUROPEJSKICH

UDZIAŁ EWIDENCJONOWANYCH AUDYCJI W PROGRAMIE - ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

NADAWCA ................... NAZWA PROGRAMU ..................

OKRES ......................... (rok, kwartał)

KWARTALNY CZAS NADAWANIA (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporz.) -

wpisać liczbę godzin:..................... = 100 %

WYSZCZEGÓLNIENIECZAS EMISJI

(liczba godzin i minut)

UDZIAŁ

w kwartalnym czasie nadawania programu

%

UDZIAŁ

w czasie emisji audycji producentów niezależnych

%

12345
1AUDYCJE EUROPEJSKIE w kwartale ogółem

(suma czasu emisji audycji wykazanych w załącznikach nr 2A, 2C, 3A, 3C)

2AUDYCJE WYTWORZONE PIERWOTNIE w JĘZYKU POLSKIM ogółem

(suma czasu emisji audycji wykazanych w załącznikach nr 2A, 2C)

3AUDYCJE WYTWORZONE przez PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH ogółem (suma czasu emisji audycji wykazanych w załącznikach nr 2A, 3A)
4AUDYCJE WYTWORZONE przez PRODUCENTÓW NIEZALEŻNYCH w OKRESIE 5 LAT przed rozpowszechnianiem w programie, ogółem (suma czasu emisji audycji wykazanych w załącznikach nr 2B, 3B)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WYTYCZNE

DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH WYCIĄGÓW Z EWIDENCJI CZASU NADAWANIA AUDYCJI, O KTÓREJ MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA

Pisemne i elektroniczne wyciągi z ewidencji, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia, należy sporządzać w tabelach zgodnie z wzorami w załącznikach nr 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4 do rozporządzenia. Całość wyciągu z ewidencji za dany kwartał obejmuje komplet wypełnionych tabel przedstawionych w ww. załącznikach.

Tabela 1 zawiera informacje służące do zakwalifikowania z punktu widzenia ustawy nadane w kwartale audycje do kategorii objętych ewidencją, tj. do audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji wytworzonych przez producentów niezależnych i audycji wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed ich rozpowszechnieniem w programie nadawcy. Tabela 1 nie zawiera danych o dacie i czasie emisji danej audycji w kwartale. Dane o emisji poszczególnych opisywanych w tabeli 1 audycji należy umieścić w tabelach 2A-3C.

Każda audycja (tytuł) powinna zostać opisana w tabeli 1 w wyciągu dla danego kwartału tylko raz. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy dane o audycji, na podstawie których została ona zakwalifikowana, uległy zmianie w ciągu kwartału sprawozdawczego (np. zmienił się producent audycji lub zespół twórczy). Wówczas należy podać dane sprzed tej zmiany i po zmianie, zaznaczając przy tytule audycji, od kiedy nastąpiła zmiana.

W tabeli 1 każda audycja (tytuł) powinna zostać opisana w jednym wierszu tabeli. Dane do opisu audycji zawarte są w kol. 1-17 tabeli 1, zajmujących dwie strony (w poziomie). Poszczególne audycje (tytuły) należy opisywać w tabeli 1 w następującym porządku: najpierw należy podać informacje o audycjach zakwalifikowanych przez Nadawcę do audycji europejskich wytworzonych pierwotnie w języku polskim, następnie o pozostałych audycjach europejskich. W ramach każdej z tych kategorii audycji należy opisać najpierw audycje cykliczne, następnie audycje niecykliczne (np. nadane filmy fabularne kinowe). Przy każdej opisywanej audycji należy zaznaczyć (w kol. 7), czy audycja została wytworzona przez producenta (lub przez współproducentów) niezależnego w rozumieniu ustawy, czy też nie. Takie uporządkowanie zbioru tytułów w tabeli 1 ułatwi posługiwanie się nimi i kontrolę poprawności podanych danych, zarówno przez samego Nadawcę, jak i ze strony KRRiT.

Dane o emisji poszczególnych audycji (tytułów) opisanych w tabeli 1, tj. daty i godziny emisji i rzeczywisty czas trwania kolejnych wydań danej audycji w kwartale sprawozdawczym należy wpisać w tabelach 2A-3C.

Tabele te zostały zaprojektowane tak, aby podzielić ewidencjonowane audycje na zbiory rozłączne i dzięki temu nie powtarzać kilkakrotnie, w kolejnych tabelach, tych samych danych o emisji audycji. Jedynie w odniesieniu do jednej kategorii: audycji wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem w programie, dane trzeba będzie wpisać dwukrotnie: tzn. zarówno w tabelach dotyczących audycji wytworzonych przez producentów niezależnych (tab. 2A, 3A), jak i w tabelach dotyczących podzbioru audycji producentów niezależnych wytworzonych w okresie ostatnich 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie (tab. 2B, 3B). Uniknięcie tego powtórzenia nie było możliwe bez nadmiernego skomplikowania budowy tabel.

W tabelach 2A-3C należy grupować dane o kolejnych wydaniach danej audycji, tzn. najpierw podać dane o wydaniach jednej audycji (tytułu), potem następnej itd. Należy też zachować zasadę, że w każdym przypadku wpisujemy do tabel najpierw dane o kolejnych wydaniach audycji cyklicznych, następnie - niecyklicznych (pojedynczych).

W ramach cykli dane o konkretnych emisjach należy podać (dla danego cyklu) chronologicznie.

Powtórki audycji należy uwzględniać na równi z ich pierwszym nadaniem na antenie nadawcy.

W tabeli 4 należy podać sumaryczne, dla danego kwartału, obliczenia czasu emisji poszczególnych kategorii audycji objętych ewidencją i ich udział procentowy w kwartalnym czasie nadawania programu, zdefiniowanym jak w rozporządzeniu.

1 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 2009 r. (Dz.U.09.58.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2009 r.
2 § 5 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 marca 2009 r. (Dz.U.09.58.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2009 r.