Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  15. 
1.  W przypadku:
1) odrzucenia przez komisję kwalifikacyjną wszystkich ofert złożonych do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy lub
2) niewyłonienia kandydata, lub
3) unieważnienia postępowania

- przeprowadza się ponowne postępowanie kwalifikacyjne.

2.  Główny Inspektor zamieszcza ogłoszenie o ponownym postępowaniu kwalifikacyjnym przed upływem 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego.