Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  12. 
1.  Z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i członkowie tej komisji.
2.  Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, na ich żądanie.