Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.127

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "KZN", oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "Zasobem", w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych, sposób realizacji planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi.
§  2. 
1.  Projekt planu finansowego KZN sporządza się w układzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) dla niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2.  Do projektu planu finansowego KZN sporządza się uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów.
§  3. 
1.  Opinię, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Rada Nadzorcza KZN przedstawia w terminie 21 dni od dnia przekazania projektu planu finansowego KZN przez Prezesa KZN, zwanego dalej "Prezesem".
2.  W przypadku wyrażenia negatywnej opinii Rada Nadzorcza KZN zwraca projekt planu finansowego KZN Prezesowi do korekty, wskazując jej zakres.
§  4. 
1.  Prezes przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, informacje o prognozowanych przychodach i kosztach oraz dochodach i wydatkach zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne cztery lata.
2.  Założenia makroekonomiczne uwzględniane przy sporządzaniu informacji, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa, o których mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  5.  W informacji, o której mowa w § 4 ust. 1, w zakresie prognozowanych kosztów, wskazuje się w szczególności koszty działalności KZN, w tym:
1) związane z przeznaczaniem środków na:
a) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w tym podejmowanie działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej przyszłej funkcji, lub realizację uzbrojenia technicznego,
b) realizację uzbrojenia technicznego nieruchomości przekazanych do Zasobu lub nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa,
c) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom wykorzystywanym pod budownictwo socjalne lub społeczne budownictwo czynszowe,
d) prowadzenie działań analitycznych, w tym sporządzanie lub zlecanie opracowań, analiz, raportów i ekspertyz,
e) działalność popularyzacyjną w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,
f) funkcjonowanie organów KZN i Biura KZN, zwanego dalej "Biurem", w tym wynagrodzenia;
2) amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
§  6.  Projekt planu finansowego KZN stanowi podstawę gospodarki finansowej KZN w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia planu finansowego KZN przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  7.  Koszty realizacji zadań ujętych w planie finansowym KZN są ponoszone w granicach kwot określonych w tym planie.
§  8. 
1.  W przypadku stwierdzenia potrzeby dokonania przeniesień między pozycjami planu finansowego KZN w trakcie roku obrotowego Prezes opracowuje projekt zmian w planie finansowym KZN, przy zachowaniu łącznych kwot wydatków określonych ustawą budżetową.
2.  Projekt zmian w planie finansowym KZN podlega zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KZN w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu przez Prezesa.
3.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej KZN Prezes przekazuje niezwłocznie projekt zmian w planie finansowym KZN do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zatwierdza projekt zmian w planie finansowym KZN niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
5.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianach w planie finansowym KZN niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.
§  9.  KZN może zaciągać zobowiązania do wysokości środków ujętych w planie finansowym KZN.
§  10.  KZN gospodaruje środkami finansowymi w sposób zapewniający przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, dokumentując wszystkie przepływy finansowe.
§  11.  Sprawozdanie, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Prezes KZN przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej przed jego przedstawieniem ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia.
§  12. 
1.  Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN zawiera co najmniej informacje o:
1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;
2) rozliczeniach międzyokresowych;
3) stanie funduszy, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
4) stanie zobowiązań i należności KZN z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.
2.  Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się w układzie informacji określonych w planie finansowym.
3.  W kwartalnym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego KZN dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.
4.  Kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN, według stanu na koniec IV kwartału, zawiera omówienie wykonania planu finansowego KZN, a w przypadku powstania rozbieżności między planem a jego faktycznym wykonaniem - informację o tych rozbieżnościach i przyczynach ich powstania.
5.  Do kwartalnego sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN dołącza się część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.
§  13. 
1.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 12 ust. 1, sporządza się z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji księgowej.
2.  Sprawozdanie sporządza się w sposób rzetelny i prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
§  14. 
1.  Projekt planu finansowego KZN oraz kwartalne sprawozdanie z realizacji planu finansowego KZN sporządza się i przekazuje w postaci papierowej i elektronicznej.
2.  Sprawozdanie w postaci papierowej sporządza się w sposób czytelny.
3.  W przypadku sprawozdania sporządzanego w postaci papierowej tekst sprawozdania oraz każdego z załączników Prezes KZN opatruje imienną pieczęcią i własnoręcznym podpisem.
4.  W przypadku sprawozdania sporządzanego w postaci elektronicznej tekst sprawozdania wraz z załącznikami Prezes KZN opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§  15.  Do prowadzenia gospodarki finansowej Zasobu, w tym do sporządzania jego planu finansowego i jego realizacji, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej KZN.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.