Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią... - Dz.U.2004.262.2604 - OpenLEX

Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.262.2604

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej "OHP", w szczególności młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół.
1.
OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych przez:
1)
kierowanie uczestników OHP do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);
2)
kierowanie uczestników OHP do instytucji szkoleniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3)
kierowanie uczestników OHP do pracodawców lub zatrudnianie ich w jednostkach OHP w celu odbycia przygotowania zawodowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
4)
prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych funkcjonujących w jednostkach OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania uczestników OHP;
5)
prowadzenie kształcenia w formach pozaszkolnych, w szczególności z wykorzystaniem modułowych programów szkolenia zawodowego.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez właściwe jednostki OHP.
3.
Kierownicy jednostek OHP, o których mowa w ust. 2, są odpowiedzialni za:
1)
jakość kształcenia zawodowego realizowanego w tych jednostkach;
2)
sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce uczestników OHP;
3)
zapewnienie pomocy dydaktycznej uczestnikom OHP mającym trudności w nauce.
1.
Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
2.
Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
1)
wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
2)
dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
3)
szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.
3.
Uczestnicy OHP na każdym etapie kształcenia mogą korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego, świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP.
1.
Wojewódzcy komendanci OHP lub upoważnieni przez nich kierownicy jednostek OHP składają wnioski do organów prowadzących szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i placówkach.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w celu umożliwienia organom prowadzącym szkoły i placówki ich realizację.
Wojewódzcy komendanci OHP i kierownicy jednostek OHP współdziałają odpowiednio z kuratorami oświaty, organami prowadzącymi szkoły, dyrektorami szkół, pracodawcami i organizacjami pracodawców, a także z urzędami pracy, w zakresie organizowania dla uczestników OHP:
1)
kształcenia ogólnego i zawodowego uczniów;
2)
przygotowania zawodowego pracowników młodocianych;
3)
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
4)
szkolenia i przekwalifikowania w formach pozaszkolnych;
5)
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
6)
egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe.
Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 2, na rok 2005 składa się na dotychczasowych zasadach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.