§ 8. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  8.
1.
Do Registratury przesyła się karty daktyloskopijne:
1)
podejrzanego o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego - niezwłocznie po zakończeniu postępowania przygotowawczego i skierowaniu sprawy z aktem oskarżenia do sądu,
2)
osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłującej ukryć swoją tożsamość - w toku prowadzonego postępowania.
2.
Obowiązek przesłania karty daktyloskopijnej do Registratury spoczywa na komendancie oddziału Żandarmerii Wojskowej, który nadzorował postępowanie przygotowawcze.
3.
W przypadku ustalenia rzeczywistych danych osoby daktyloskopowanej, usiłującej ukryć swoją tożsamość, której kartę daktyloskopijną przesłano do Registratury, komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany powiadomić o tym Registraturę.