§ 6. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  6.
1.
Oryginały kart daktyloskopijnych oraz zabezpieczone ślady linii papilarnych dostarczone do Registratury, po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego, są zwracane do jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej zlecającej przeprowadzenie wywiadu.
2.
Kopie kart daktyloskopijnych są niszczone po upływie trzech miesięcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.