§ 4. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  4.
1.
W celu ustalenia tożsamości osoby przeprowadza się wywiad daktyloskopijny.
2.
Wywiad, o którym mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu, czy odciski linii papilarnych osób, których tożsamość wymaga ustalenia, odpowiadają odciskom linii papilarnych znajdujących się w rejestrze komputerowym lub zbiorze kart daktyloskopijnych Centralnej Registratury Daktyloskopijnej prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "Registraturą".