§ 3. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  3.
1.
Pobierania odcisków linii papilarnych dokonuje się za pomocą kart daktyloskopijnych:
1)
do celów identyfikacyjnych na karcie daktyloskopijnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
do celów wykrywczych na karcie daktyloskopijnej stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Sporządzenie karty daktyloskopijnej polega na:
1)
pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych palców,
2)
pobraniu czytelnych odcisków linii papilarnych dłoni na podpisanym przez daktyloskopowanego arkuszu papieru koloru białego formatu A-4,
3)
wypełnieniu rubryk karty zgodnie z przeznaczeniem, przy czym imiona i nazwiska należy wpisywać literami drukowanymi.
3.
Na potrzeby ekspertyzy kryminalistycznej można również pobrać odciski linii papilarnych z innych części ciała.
4.
Pobierający odciski linii papilarnych sporządza do celów wykrywczych i identyfikacyjnych dwa egzemplarze karty daktyloskopijnej dla podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość.
5.
Odciski linii papilarnych pobiera żołnierz jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze.