§ 16. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  16.
1.
Dane osób podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej w rejestrach spraw karnych i w wyodrębnionych zbiorach, zwanych dalej "bazą danych".
2.
Bazy danych, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące informacje:
1)
sygnaturę akt, pod którą zarejestrowane zostało postępowanie przygotowawcze,
2)
nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze,
3)
datę i miejsce popełnienia przestępstwa,
4)
opis popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,
5)
dane personalne:
a)
nazwisko i imiona,
b)
imiona rodziców,
c)
imię i nazwisko poprzednie,
d)
datę i miejsce urodzenia,
e)
pseudonim,
f)
adres zamieszkania lub zameldowania,
g)
narodowość i obywatelstwo,
h)
numer ewidencyjny PESEL,
i)
cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia, organ wystawiający dokument, numer i serię dokumentu,
j)
numer identyfikacji podatkowej NIP,
k)
numer identyfikacyjny REGON.