Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Rozdział  4

Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa

§  11. 
1.  Dokumenty o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa.
2.  Źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa stanowią w szczególności:
1) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej;
2) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej;
3) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej;
4) bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbiorczej;
5) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  12.  W ramach prowadzenia ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
1) gromadzi dane o stanie mienia Skarbu Państwa;
2) ustala i weryfikuje stan mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
§  13. 
1.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa.
2.  W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka ewidencji przedmiotowej przedstawia dokumenty, na podstawie których sporządziła informację o stanie mienia Skarbu Państwa.
§  14. 
1.  W uzasadnionych przypadkach Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją.
2.  W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy upoważniony przedstawiciel Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  15.  Jeżeli przepisy odrębne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby ewidencji zbiorczej, może:
1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa;
2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa.
§  16.  Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników mienia Skarbu Państwa uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, obejmuje również dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.
§  17.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się następujące grupy wyróżnionych rodzajowo składników mienia Skarbu Państwa:
1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności:
a) grunty,
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
c) inne rzeczowe aktywa trwałe,
d) środki trwałe w budowie;
2) finansowe i inne aktywa trwałe:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) należności długoterminowe,
c) akcje i udziały,
d) inne papiery wartościowe,
e) inne długoterminowe aktywa finansowe;
3) składniki majątku obrotowego, w szczególności:
a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy,
b) należności i roszczenia,
c) środki pieniężne,
d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
e) inne aktywa, w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych:
państwowych osób prawnych,
spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;
4) inne składniki niemieszczące się w grupach wyróżnionych rodzajowo wymienionych w pkt 1-3, w szczególności stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych.
§  18.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki mienia Skarbu Państwa podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach, w szczególności:
1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów - na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726);
2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków - na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782);
3) zasoby archiwalne - na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
4) zasoby biblioteczne - na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
5) zasoby wodne - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);
6) drogi - na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471);
7) zasoby złóż kopalin - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284);
8) lasy - na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148);
9) ustanowione ustawą monopole;
10) rezerwy państwowe;
11) zapasy agencyjne;
12) zobowiązania Skarbu Państwa;
13) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, w szczególności:
a) rekompensaty,
b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji,
c) gwarancje i poręczenia majątkowe,
d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowych obciążeń publicznoprawnych;
14) inne zasoby, dla których przepisy odrębne nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych.
§  19.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się wydzielone na podstawie odrębnych przepisów składniki mienia Skarbu Państwa w formie majątków odrębnych, w szczególności:
1) zasób majątkowy oddany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe;
2) zasób majątku powierzonego:
a) Agencji Mienia Wojskowego,
b) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,
c) Agencji Rezerw Materiałowych,
d) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,
e) innym państwowym jednostkom organizacyjnym;
3) zasób majątku w użytkowaniu innych państwowych jednostek organizacyjnych;
4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu:
a) wojewodów,
b) starostów,
c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
d) spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
§  20.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, w szczególności:
1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych;
2) fundusz założycielski agencji wykonawczych;
3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji;
4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych;
5) fundusz statutowy w instytutach badawczych;
6) fundusz instytucji kultury;
7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną;
9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej;
10) fundusz statutowy w parku narodowym.
§  21. 
1.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników mienia Skarbu Państwa w podziale na:
1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, w szczególności:
a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego,
b) grunty i zasoby naturalne;
2) zasób majątkowy sektora finansów publicznych w użytkowaniu państwowych jednostek budżetowych;
3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych;
4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, w szczególności prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym;
5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.
2.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z odrębnych przepisów.
§  22.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi ewidencję zbiorczą mienia Skarbu Państwa w systemie teleinformatycznym.