Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Rozdział  3

Sposób, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem mienia Skarbu Państwa

§  5. 
1.  Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię sprawozdania, o którym mowa w § 3, w terminach i na zasadach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie mają takiego obowiązku, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
2.  W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię sprawozdania, o którym mowa w § 3, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.  Jednostki ewidencji przedmiotowej przekazują, w trybie i w terminach, o których mowa w ust. 1, jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopię bilansu łącznie z kopią sprawozdania, o którym mowa w § 4.
§  6.  W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne podległe innej jednostce lub przez nią nadzorowane, informację, o której mowa w § 4, przekazuje jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej jednostka ewidencji przedmiotowej nadrzędna lub nadzorująca.
§  7.  Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej przekazuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
1) kopię dokumentu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej, chyba że te czynności wynikają z przepisów prawa;
2) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz informacje, o których mowa w § 4, przekazane przez jednostki wskazane w § 6 - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
3) bilanse państwowych osób prawnych - w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§  8.  Na pisemny wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej przekazuje dodatkową lub uzupełniającą informację w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa.
§  9.  Dokument na potrzeby ewidencji mienia Skarbu Państwa sporządza się z uwzględnieniem wymogów formalnych określonych w przepisach o rachunkowości, umożliwiając identyfikację podmiotu sporządzającego.
§  10. 
1.  Dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w postaci papierowej, jako kopia dokumentu oryginalnego, lub w postaci elektronicznej.
2.  Dokument, o którym mowa w ust. 1, może być przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).