Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

Rozdział  2

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa

§  3.  Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§  4. 
1.  Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej przez nią ewidencji mienia Skarbu Państwa.
2.  Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne jest zwolniona z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.