Art. 33m. - [Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.
Art.  33m.  [Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa]
1. 
Wsparcia, o którym mowa w art. 33l, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie;
2)
wysokość wnioskowanego wsparcia;
3)
informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie;
4)
numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie.
3. 
W przypadku wniosku o wsparcie działania, o którym mowa w art. 33l pkt 2, do wniosku dołącza się szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały lub akcje w istniejącej SIM oraz szacunkową liczbę mieszkań planowaną do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia.
4. 
Do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której mowa w ust. 1.
5. 
Wniosek do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wnosi się za pośrednictwem Prezesa KZN.
6. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zlecić Prezesowi KZN rozpatrywanie wniosków.
7. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z KZN umowę określającą w szczególności:
1)
okres obowiązywania umowy;
2)
obowiązki sprawozdawcze;
3)
przyczyny i warunki rozwiązania umowy;
4)
szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych osobowych;
5)
warunki wynagrodzenia KZN z tytułu pokrycia kosztów obsługi wypłat;
6)
zakres odpowiedzialności KZN z tytułu wykonywania umowy;
7)
sposób kontroli wykonania umowy.