Art. 33l. - [Przedmiot wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r. do: 30 maja 2023 r.
Art.  33l.  36 [Przedmiot wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa]

 Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej "Funduszem", na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w:

1) 37
 tworzonej albo istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów nie prowadziła działalności na terenie tej gminy;
2) 38
 istniejącej SIM, która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów prowadziła działalność na terenie tej gminy.
36 Art. 33l zdanie wstępne zmienione przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
37 Art. 33l pkt 1 zmieniony przez art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
38 Art. 33l pkt 2 zmieniony przez art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.