Art. 25. - [Rada nadzorcza w SIM] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.790 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2023 r.
Art.  25.  [Rada nadzorcza w SIM]
1. 
W SIM powołuje się radę nadzorczą.
2. 
Gmina lub gminy, na których obszarze działa SIM, są uprawnione do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej SIM, w liczbie określonej umowie albo w statucie SIM.