§ 4. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2361

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.