§ 3. - Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2361

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2022 r.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.