Art. 103. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  103. 
1. 
Kandydata na żołnierza zawodowego wydala się ze służby kandydackiej wskutek:
1) 35
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności albo aresztu wojskowego,
2) 36
 zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych albo degradacji,
3)
zaniedbywania nauki lub innych obowiązków służbowych.
2.  37
 Kandydata na żołnierza zawodowego można zwolnić ze służby kandydackiej wskutek zastosowania prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego obniżenia stopnia wojskowego.
3. 
Minister Obrony Narodowej lub organ wojskowy przez niego określony może zezwolić na pozostanie żołnierza w służbie kandydackiej w razie skazania go na karę pozbawienia wolności (w tym również na karę aresztu wojskowego) z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
4. 
Przepis art. 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
35 Art. 103 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
36 Art. 103 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.
37 Art. 103 ust. 2 zmieniony przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.85.925) z dniem 1 stycznia 2002 r.