Art. 108. - [Dodatkowe świadczenie przysługujące w razie zwolnienia ze służby przygotowawczej; świadczenia i uprawnienia przysługujące funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w okresie urlopu wychowawczego] - Służba Więzienna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1683 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  108.  [Dodatkowe świadczenie przysługujące w razie zwolnienia ze służby przygotowawczej; świadczenia i uprawnienia przysługujące funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w okresie urlopu wychowawczego]
1. 
(uchylony).
2. 
Funkcjonariuszowi w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, zwolnionemu ze służby w okresie służby przygotowawczej na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 4, przysługuje świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 102 ust. 1.
3. 
Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w okresie urlopu wychowawczego na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 4 przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:
1)
świadczenia pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawczego;
2)
inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.