Art. 391. - Służba Ochrony Państwa. - Dz.U.2023.66 t.j. - OpenLEX

Art. 391. - Służba Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.66 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2023 r. do: 20 lutego 2023 r.
Art.  391. 

Traci moc ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 1321 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106).