[Okres służby funkcjonariusza jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze] - Art. 51. - Służba... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Okres służby funkcjonariusza jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  51.  [Okres służby funkcjonariusza jako praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze]
1. 
Okres służby funkcjonariusza traktuje się jako pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. 
Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze służby w SKW albo SWW podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariusza zwolnionego ze służby w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.