[Definicje legalne] - Art. 2. - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje legalne] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
"SKW" - należy przez to rozumieć Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
2)
"SWW" - należy przez to rozumieć Służbę Wywiadu Wojskowego.