[Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy za czyny zagrożone karami porządkowymi] - Art. 121. - Służba funkcjonariuszy... - Dz.U.2022.1328 t.j. - OpenLEX

Art. 121. - [Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy za czyny zagrożone karami porządkowymi] - Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1328 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2022 r.
Art.  121.  [Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy za czyny zagrożone karami porządkowymi]
1. 
Za czyny, za które w myśl odrębnych przepisów właściwe organy są uprawnione do nakładania kar porządkowych, funkcjonariusze ponoszą wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. 
Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają również funkcjonariusze w przypadkach, gdy właściwe organy są uprawnione do stosowania grzywny, w celu przymuszenia.
3. 
O pociągnięcie funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej występują organy, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio do Szefa SKW i Szefa SWW.