Skrócenie kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.625

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 listopada 1938 r.
o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiani co następuje:
(1)
Wybory radnych gromadzkich w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim oraz w województwach: pomorskim i poznańskim w granicach sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw; poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 350) - będą zarządzone nie później niż w dniu 15 lutego 1939 r.
(2)
Bieżąca kadencja dotychczasowych rad gromadzkich - na obszarze określonym w ust. (1) - kończy się z dniem uprawomocnienia się wyborów radnych gromadzkich, zarządzonych w myśl ust. (1).
(1)
Wybory radnych miejskich - na całym obszarze Państwa z wyjątkiem województwa śląskiego - w tych miastach, w których kadencja rad miejskich upływa po dniu 1 marca 1939 r., a nie później niż w dniu 1 stycznia 1941 r. będą zarządzone przed dniem 1 maja 1939 r.
(2)
Bieżąca kadencja dotychczasowych rad miejskich w miastach, określonych w ust. (1), kończy się z dniem uprawomocnienia się wyborów radnych miejskich, zarządzonych w myśl ust. (1).
(3)
Dotychczasowi honorowi ławnicy w zarządach miejskich miast, określonych w ust. (1), urzędują do czasu uprawomocnienia się wyborów ławników.
(1)
Wybory radnych gminnych - na obszarze określonym w art. 1 ust. (1) - zostaną zarządzone w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się wyborów radnych gromadzkich w 3/4 częściach ogólnej liczby gromad, na obszarze poszczególnych gmin. W tym samym czasie zarządzone zostaną wybory radnych gminnych w gminach wiejskich nie podzielonych na gromady.
(2)
Bieżąca kadencja dotychczasowych rad gminnych kończy się z dniem uprawomocnienia się wyborów radnych gminnych, zarządzonych w myśl ust. (1).
(3)
Dotychczasowi ławnicy w zarządach gminnych urzędują do czasu uprawomocnienia się wyborów ławników.
(1)
Wybory radnych powiatowych- na obszarze określonym w art. 1 ust. (1) - zostaną zarządzone w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się wyborów radnych miejskich (art. 2) i radnych gminnych (art. 3) w większości gmin na obszarze poszczególnych powiatów! zapewniającej wybór 3/4 części ustawowej liczby radnych powiatowych.
(2)
Bieżąca kadencja dotychczasowych rad powiatowych kończy się z dniem uprawomocnienia się wyborów radnych powiatowych, zarządzonych w myśl ust. (1).
(3)
Dotychczasowi członkowie wydziałów powiatowych urzędują do czasu uprawomocnienia się wyborów członków wydziałów powiatowych.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.