Skład, organizacja i tryb postępowania komisji odszkodowawczej dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 1949 r.
w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania komisji odszkodowawczej dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Na podstawie art. 37 ust. 3 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 197) zarządza się, co następuje:
Komisja odszkodowawcza dla wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, zwana w dalszym ciągu niniejszego rozporządzenia Komisją, działa przy Ministrze Administracji Publicznej.
Komisja składa się z przewodniczącego i jego zastępcy oraz sześciu członków i tyluż zastępców członków.
Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę powołuje i odwołuje Minister Administracji Publicznej.

Członków Komisji i ich zastępców po jednym członku i jednym zastępcy powołują i odwołują Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowie: Rolnictwa i Reform Rolnych, Budownictwa i Skarbu oraz Centralna Rada Związków Zawodowych i Związek Samopomocy Chłopskiej.

Komisja rozpoznaje sprawy w kompletach składających się z przewodniczącego lub jego zastępcy i czterech członków komisji lub ich zastępców.
Członków Komisji do kompletów orzekających wyznacza przewodniczący Komisji.
Uchwały Komisji zapadają na posiedzeniu niejawnym.
Komisja ma prawo przeprowadzać dowody celem wyświetlenia okoliczności sprawy, a w szczególności badać świadków i zasięgać opinii biegłych.
Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Przegłosowani członkowie Komisji mogą zgłosić umotywowane zdanie odrębne.
Uchwały Komisji nie są stronom komunikowane. Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi Administracji Publicznej akta sprawy wraz z uchwałą Komisji i ewentualnymi zdaniami odrębnymi (§ 8) - do decyzji. W przypadku zdań odrębnych Minister Administracji Publicznej wydaje decyzję po zasięgnięciu opinii ministrów, których przedstawiciele zgłosili zdania odrębne.
Przewodniczącemu Komisji i jego zastępcy oraz członkom Komisji i ich zastępcom przysługuje za udział w posiedzeniach wynagrodzenie w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywa się z budżetu Ministerstwa Administracji Publicznej.

Minister Administracji Publicznej wyda regulamin wewnętrzny Komisji.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.