Sieci wymiany informacji. - Dz.U.2004.9.73 - OpenLEX

Sieci wymiany informacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.9.73

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie sieci wymiany informacji

Na podstawie art. 50a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji;
2)
wzór informacji podlegających wprowadzeniu do sieci wymiany informacji stanowiący załącznik do rozporządzenia.
1.
Do sieci wymiany informacji wprowadza się następujące informacje:
1)
kolejny numer wiadomości;
2)
kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju pochodzenia towaru;
3)
dane zawarte w świadectwie zdrowia przemieszczanego towaru:
a)
numer i datę wystawienia świadectwa zdrowia,
b)
nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który wydał świadectwo zdrowia;
4)
nazwę nadawcy i nazwę kraju pochodzenia towaru (kod ISO);
5)
adres i kod pocztowy miejsca wysyłki towaru;
6)
w przypadku punktów kontroli granicznej: adres i kod pocztowy miejsca pochodzenia towaru;
7)
nazwę, adres odbiorcy i nazwę kraju przeznaczenia towaru (kod ISO);
8)
adres i kod pocztowy miejsca przeznaczenia towaru;
9)
kod jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach weterynarii kraju przeznaczenia towaru;
10)
nazwę, kod grupy towarowej i kod przemieszczanego towaru;
11)
liczbę lub ilość towaru i jednostki miary;
12)
rodzaj środka transportu;
13)
oznaczenie środka transportu, w szczególności: numer rejestracyjny samochodu ciężarowego, numer wagonu, numer lotu, nazwę statku, numer kontenera;
14)
datę odprawy towaru;
15)
godzinę odprawy towaru;
16)
datę wysłania informacji.
2.
W przypadku gdy towar nie został wywieziony z kraju pochodzenia, wprowadza się do sieci informację odwołującą informację wcześniejszą.
3.
W przypadku gdy uległy zmianie dotychczas wprowadzone informacje, wprowadza się do sieci nową informację zmieniającą wcześniejszą informację.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH WPROWADZENIU DO SIECI WYMIANY INFORMACJI

NUMER nnnnnnn/RRRR/ppppppp 3

1. NADAWCA

- Data wysłania informacji.

- Data odprawy towaru.

- Godzina odprawy towaru.

- Nazwa nadawcy.

- Miejsce wysyłki (kod kraju, kod jednostki, adres, kod pocztowy).

- Świadectwo zdrowia:

- numer 4 ,

- data.

- Nazwisko urzędowego lekarza weterynarii, który wydał świadectwo zdrowia.

2. ODBIORCA

- Kod kraju i kod jednostki.

- Nazwa i adres odbiorcy.

- Miejsce przeznaczenia (kod kraju, kod jednostki, adres, kod pocztowy).

3. TOWAR

- Nazwa.

- Rodzaj - kod.

- Liczba lub ilość i jednostki miary.

4. ŚRODEK TRANSPORTU

- Rodzaj środka transportu.

- Oznaczenie środka transportu, w szczególności: numer rejestracyjny samochodu ciężarowego, numer wagonu, numer lotu, nazwa statku, numer kontenera.

5. UWAGI

- W przypadku punktów kontroli granicznej: adres miejsca pochodzenia towaru.

- Przy eksporcie do kraju trzeciego: nazwa kraju przeznaczenia.

- W przypadku gdy towar nie został wywieziony z kraju pochodzenia, wprowadza się do sieci informację odwołującą informację wcześniejszą - "odwołuje informację nr ...".

- W przypadku gdy uległy zmianie dotychczas wprowadzone informacje, wprowadza się do sieci nową informację zmieniającą wcześniejszą informację - "zastępuje informację nr ...".

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.
3 Gdzie: nnnnnnn - kod jednostki ANIMO, RRRR - rok, w którym wprowadzono informację, ppppppp - numer kolejny powiadomienia o przesyłce z jednostki nnnnnnn w roku RRRR.
4 Długość numeru świadectwa zdrowia (lub innego dokumentu towarzyszącego partii zwierząt lub produktów), który jest podstawą rejestracji w systemie ANIMO, nie może przekraczać 13 znaków.