Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.908 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.
Art.  20.  [Korzystanie z danych ewidencji gruntów]

Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów określa się według danych ewidencji gruntów.