Art. 26. - Scalanie gruntów. - Dz.U.1927.92.833 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - Scalanie gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.92.833 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  26.
1)
Członkowie rady uczestników obowiązani są do brania udziału w zebraniach rady, zwoływanych przez komisarza ziemskiego lub mierniczego, pod rygorem grzywny do 30 groszy za nieusprawiedliwioną nieobecność.
2)
Grzywnę nakłada komisarz ziemski i ściąga w drodze administracyjnej.