Art. 26. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11. - Dz.U.1933.65.487 - OpenLEX

Art. 26. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ubezpieczenie społeczne. Berlin.1931.06.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.65.487

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1938 r.
Artykuł  26.
(1) 11
Jeżeli ubezpieczony przebył miesiące składkowe w robotniczej kasie pensyjnej w obydwóch Państwach, to te miesiące składkowe winny być zliczone tak dla zachowania ekspektatywy jak i dla wypełnienia ogólnego okresu wyczekiwania. Przy ustalaniu wysokości kwot wzrostu uważa się okresy składkowe, przebyte w obydwóch Państwach, za jednolity okres składkowy. Za miesiące składkowe uważa się przytem tylko te okresy, za które zostały uiszczone składki. Artykuł 19 ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie. Pobieranie pensji inwalidzkiej (pensji starczej) w jednem Państwie uważa się za czas zastępczy dla zachowania ekspektatywy również w Państwie drugiem.
(1a) 12
Ust. 1 zdania 1 i 2 obowiązują również wtedy, gdy opłacono składki z tytułu kontynuowania ubezpieczenia; przytem jednej składce z tytułu pełnego kontynuowania ubezpieczenia w myśl prawa niemieckiego odpowiadają dwie półskładki z tytułu pełnego kontynuowania ubezpieczenia w myśl prawa polskiego, jedna półskładka z tytułu ograniczonego kontynuowania ubezpieczenia w myśl prawa niemieckiego odpowiada dwum ćwierćskładkom z tytułu ograniczonego kontynuowania ubezpieczenia w myśl prawa polskiego.
(2)
Do wypełnienia okresu wyczekiwania, wymaganego dla pensji starczej (§§ 36, 58 ustawy brackiej Rzeszy), uwzględniane będą tylko okresy pracy, przebyte w tem Państwie.
(3) 13
W razie, gdy zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, instytucja ubezpieczenia pensyjnego obydwóch Państw udzielają tych świadczeń, do których istnieje roszczenie na podstawie wewnętrznych przepisów ustawowych tych Państw z uwzględnieniem ust. 1 i 2 jak również postanowień artykułów 4, 5 i 6. Z kwoty podstawowej, dodatku na dzieci, polskiej pensji minimalnej i polskiego zasiłku sierocego płacić się będzie jednak tylko tę część, która odpowiada stosunkowi okresów składkowych, przebytych w danem Państwie, do łącznej ilości okresów składkowych, przebytych w obydwóch Państwach, przytem za jeden miesiąc składkowy przyjmuje się dwa miesiące jeżeli z tytułu kontynuowania ubezpieczenia opłacono półskładki, a cztery miesiące, jeżeli opłacono ćwierćskładki.
(4) 14
Jeżeli za ubezpieczonego nie opłacono w jednem Państwie do ubezpieczenia pensyjnego robotników i pracowników umysłowych składek co najmniej za 12 miesięcy, nie przysługuje żadne roszczenie wobec instytucji ubezpieczeniowej tego Państwa. W tym wypadku nie stosuje się skracania według ust. 3.
(5)
Świadczenia opieki leczniczej winny być udzielane przez instytucję ubezpieczeniową tego Państwa, w którem uprawniony zazwyczaj przebywa. Instytucja ubezpieczeniowa Państwa drugiego winna zwrócić instytucji ubezpieczeniowej Państwa pierwszego część powstałych stąd kosztów, odpowiadającą stosunkowi, określonemu w ust. 3 zdaniu 2. Instytucje ubezpieczeniowe mogą ustalić we wzajemnem porozumieniu bliższe szczegóły w tym zakresie.
(6)
Po wyjściu z obowiązkowego ubezpieczenia opłacanie uznaniówek do instytucji pensyjnego ubezpieczenia brackiego jednego Państwa nie utrzymuje ekspektatyw z ubezpieczenia Państwa drugiego. Dopóki jednak ubezpieczony bez własnej winy pozostaje bez pracy, wystarcza opłacanie uznaniówek tylko do tej instytucji ubezpieczeniowej, w której był ostatnio ubezpieczony. Opłacanie uznaniówek do instytucji ubezpieczeniowej jednego Państwa utrzymuje w tym wypadku ekspektatywy, nabyte w instytucji ubezpieczeniowej Państwa drugiego.
6a) 15
Artykuł 21 zdania 1 do 3 mają odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych w brackiem ubezpieczeniu pensyjnem, którzy opłacili składki tylko w jednem Państwie. Ubezpieczeni, którzy opłacili składki do instytucyj ubezpieczenia brackiego obu Państw, mogą kontynuować ubezpieczenie tylko w instytucji ubezpieczeniowej tego Państwa, na którego obszarze mieszkają lub ostatnio mieszkali przed wyjazdem do Państwa trzeciego.
(7) 16
Postanowienia ust. 1 zdanie 1 mają odpowiednie zastosowanie do odżycia ekspektatyw. O ile odżycie ekspektatyw zależy od opłacenia nowych składek, nie uwzględnia się składek opłaconych za czas przed wejściem w życie umowy.
(8)
Jeżeli uiszczone zostały składki do niemieckiej kasy pensyjnej dla pracowników umysłowych i do polskiej kasy pensyjnej dla robotników, to mają być odpowiednio stosowane ust. 1 do 7. Świadczeń udziela w tym wypadku Reichsknappschaft z tej kasy pensyjnej, do której ubezpieczony należał, gdy zaszedł wypadek ubezpieczeniowy; jednakże podstawowej kwoty kasy pensyjnej dla pracowników umysłowych udzielać się będzie tylko wtedy, jeżeli ubezpieczony wpłacił co najmniej trzydzieści sześć składek do kasy pensyjnej dla pracowników umysłowych.
(9)
Jeżeli uiszczone zostały składki do niemieckiej kasy pensyjnej dla pracowników umysłowych i do polskiego ubezpieczenia pracowników umysłowych, to mają być odpowiednio stosowane ust. 1 do 7 z tem jednak, że każde dwa miesiące, za które uiszczone zostały składki do polskiego ubezpieczenia pracowników umysłowych, przyjmuje się za jeden miesiąc składkowy w niemieckiej kasie pensyjnej dla pracowników umysłowych.
(10)
Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie także do okresów składkowych, przebytych przed dniem 1 stycznia 1924 r. w niemieckich bractwach górniczych, przejętych przez Reichsknappschaft. Reichsknappschaft ustala właściwość okręgowych bractw górniczych.
(11)
O ile zostały przebyte miesiące składkowe w kilku okręgowych bractwach górniczych albo w dawnych przejętych przez Reichsknappschaft bractwach górniczych, to Reichsknappschaft ustala właściwość okręgowych bractw górniczych.
(12)
Postanowienia niniejszej umowy o ubezpieczeniu brackiem mają odpowiednie zastosowanie do polskiego ubezpieczenia w kasach brackich z tem, że za kwotę podstawową uważa się całą rentę.
11 Art. 26 ust. 1 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. (Dz.U.34.41.366) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 18 maja 1934 r.
12 Art. 26 ust. 1a dodany przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.68.426) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 1 stycznia 1934 r.
13 Art. 26 ust. 3 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.68.426) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 1 stycznia 1934 r.
14 Art. 26 ust. 4 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. (Dz.U.34.41.366) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 18 maja 1934 r.
15 Art. 26 ust. 6a dodany przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1935 r. (Dz.U.35.68.426) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 1 stycznia 1934 r.
16 Art. 26 ust. 7 zmieniony przez rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1934 r. (Dz.U.34.41.366) zmieniające nin. umowę międzynarodową z dniem 18 maja 1934 r.