§ 4. - Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.413

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2012 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.