§ 2. - Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.413

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 2012 r.
§  2.
1.
Ryczałt, o którym mowa w § 1, wynosi:
1)
20 zł miesięcznie dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości nieprzekraczającej 15 km od miejsca pełnienia służby;
2)
35 zł miesięcznie dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości powyżej 15 km do 30 km od miejsca pełnienia służby;
3)
50 zł miesięcznie dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości powyżej 30 km do 45 km od miejsca pełnienia służby;
4)
70 zł miesięcznie dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości przekraczającej 45 km od miejsca pełnienia służby.
2.
Za odległość, o której mowa w ust. 1, uważa się długość najkrótszej trasy od stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby, z wyłączeniem odległości od stacji (przystanku) do stacji (przystanku) w granicach miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje oraz pełni służbę.
3.
W przypadku gdy trasa dojazdu do miejsca pełnienia służby nie jest obsługiwana przez publiczne środki transportu, do ustalenia odległości przyjmuje się najkrótszą odległość drogą publiczną między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę.