Rozdział 1 - Dokumenty osobowe: - Rumunia-Polska. Konwencja w sprawie wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. Warszawa.1928.11.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1929 r.

I.

Dokumenty osobowe:

a)
główne karty ewidencyjne i oddziałowe karty ewidencyjne oficerów i szeregowych;
b)
listy kwalifikacyjne;
c)
szpitalne karty;
d)
historje choroby i świadectwa lekarskie;
e)
akta superrewizyjne;
f)
akta zejścia;
g)
akta wdów i sierot po oficerach i szeregowych;
h)
książki inwalidzkie;
j)
akta sądów wojskowych, garnizonowych i polowych;
k)
karty zawierające informacje wszelkiego rodzaju;
l)
akta zaciągów ochotniczych;
m)akta dotyczące rekonwalescencji z ich załącznikami;
n)
wyciągi z akt dotyczących kar dyscyplinarnych;
o)
akta jednostek pozostających stale na miejscu oraz kadr, które były tranzlokowane z miejsca ich rekrutacji.