Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie rozwiązania Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Na podstawie art. 16 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie utworzenia na obszarze b.- dzielnicy pruskiej Zachodniej Straży Obywatelskiej (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 62 poz. 408) zarządza się co następuje:
§  1. Zachodnią Straż Obywatelską, utworzoną na obszarze b. dzielnicy pruskiej rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z dn. 19 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 62 poz. 408), rozwiązuje się.
§  2. Likwidację Zachodniej Straży Obywatelskiej powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..