Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
w sprawie rozszerzenia pełnomocnictw Ministra Przemysłu i Handlu do wywłaszczania ziemi i powierzchni gruntów dla celów górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

Art.  1.

Moc uprawnień, służących Ministrowi Przemysłu i Handlu w zakresie wywłaszczania wnętrza ziemi i powierzchni gruntu na potrzeby eksploatacji górniczej w obrębie powiatów będzińskiego i olkuskiego w myśl art. 490, uwagi 1 przepisów o prywatnym przemyśle górniczym w Królestwie Polskiem (Zb. Pr. ces. ros. t. VII ust. gurn. wyd. 1912 r.), rozciąga się również na cały obszar b. Królestwa Kongresowego.

Art.  2.

Postanowienia objęte ustawą górniczą, dotyczące majoratów, znosi się.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.