Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.48.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1957 r.
w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Obowiązek uzyskiwania koncesji (art. 8 prawa przemysłowego) rozciąga się na następujące przemysły prowadzone sposobem rzemieślniczym lub fabrycznym:
1) odlewnie żeliwa i metali kolorowych,
2) przedsiębiorstwa brązownicze,
3) wytwórnie kotłów z miedzi,
4) wytwórnie gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz ich konserwacja i naprawa,
5) tartaki,
6) wytwórnie sklejek i oklein,
7) wytwórnie skrzyń i opakowań drewnianych,
8) wytwórnie szczotek i pędzli ze szczeciny, z włosia i drutu,
9) wytwórnie włosianki,
10) przedsiębiorstwa przemysłu tłuszczowego i kosmetycznego,
11) wytwórnie farb, lakierów i politury,
12) olejarnie i wytwórnie pokostu,
13) wytwórnie przedmiotów ze sztucznych tworzyw,
14) przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego,
15) wytwórnie namiastek spożywczych,
16) wytwórnie cukierków i czekolady,
17) wytwórnie octu,
18) wytwórnie estrów,
19) przedsiębiorstwa przemysłu młynarskiego,
20) piekarnie,
21) wytwórnie wyrobów papierniczych,
22) wytwórnie papy,
23) wytwórnie wyrobów korkowych,
24) eksploatacja żwiru i piasku do robót budowlanych,
25) wytwórnie wyrobów betonowych i prefabrykatów.
§  2. Koncesji na prowadzenie przemysłów wymienionych w § 1 udzielają prezydia wojewódzkich rad narodowych (miast wydzielonych z województw); nie dotyczy to piekarni, na prowadzenie których koncesje wydawane będą przez prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych.
§  3. Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła wyda w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami szczegółowe wytyczne obowiązujące przy wydawaniu koncesji.
§  4. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają przepisów szczególnych, wydanych przed wejściem w życie tego rozporządzenia i dotyczących koncesjonowania niektórych przemysłów.
§  5. Obowiązek uzyskiwania koncesji nie dotyczy przedsiębiorstw istniejących przed wejściem w życie rozporządzenia.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.