Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 1922 r.
do ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. o dobrach rodzinnych w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. o dobrach rodzinnych w b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 100, poz. 715) zarządza się co następuje:
§  1. W razie wyznaczenia w akcie fundacyjnym kuratora rodzinnego, rady familijnej, pełnomocników krewnych z linji męskiej, kuratorów, egzekutorów i t. p. lub powołania innych organów celem zarządu dobrami rodzinnemi lub zastępstwa rodziny rozstrzyga władza nadzorcza przy zachodzących wątpliwościach, czy powyższe organy, zaś w razie istnienia kilku takich organów, który z nich należy uważać za przedstawicielstwo rodzinne w myśl ustawy (punkt 1 art. 4 i 8).
§  2. W razie zachodzących wątpliwości (art. 4 punkty 3 i 7) władza nadzorcza może zażądać od występującego z wnioskiem o spisanie uchwały rodzinnej, by złożył spis wszystkich ekspektantów z wyszczególnieniem osób, przebywających poza granicami Państwa Polskiego.
§  3. Projekt uchwały rodzinnej, dotyczącej majątku ziemskiego, władza nadzorcza przesyła właściwemu terytorjalnie okręgowemu urzędowi ziemskiemu celem zaopinjowania o zgodności projektu z zasadami reformy rolnej oraz celem uzyskania zezwolenia tegoż urzędu, o ile uchwała postanawia podział majątku.
§  4. Jeżeli projekt uchwały dotyczy dóbr, w których obszar lasu wynosi conajmniej 1.000 ha, lub innych przedmiotów o wielkiem znaczeniu gospodarczem lub kulturalnem, których zachowanie leży w interesie publicznym i wymaga szczególnych zarządzeń, lub jeżeli wchodzą w grę inne interesy publicznego dobra (art. 7 punkt 1 litera c) ustawy) władza nadzorcza winna przesłać projekt uchwały wojewodzie, do którego obwodu należy siedziba władzy nadzorczej, celem zaopinjowania.
§  5. Występujący z wnioskiem o spisaniu uchwały rodzinnej winien nadesłać projekt uchwały rodzinnej w trzech egzemplarzach.
§  6. Wezwanie na termin wyznaczony do spisania uchwały należy doręczyć; nie należy wzywać za pomocą doręczenia publicznego-
§  7. Władza nadzorcza powinna rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości na skutek zażalenia (art. 7 punkt 3 ustęp 2 ustawy) doręczyć nie tylko osobom, które zażalenie wniosły, lecz także tym, które uchwałę rodzinną uchwaliły.
§  8. Publicznemi zakładami kredytowemi w myśl punktu 2 litera b) artykułu 8 ustawy są ziemstwa kredytowe w b. dzielnicy pruskiej.