Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.91.675

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  12. W okresie przejściowym, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia o granicach Rzeczypospolitej i załatwienia związanej z tem sprawy okręgów dyrekcyjnych, może być, zależnie od uznania Ministra Kolei Żelaznych, sprawa utworzenia dyrekcyjnych rad kolejowych dla pewnych okręgów dyrekcyjnych odroczona lub też może być przy pewnym okręgu dyrekcyjnym utworzona dyrekcyjna rada kolejowa dla dwu lub więcej okręgów dyrekcyjnych, przyczem również zależnie od uznania Ministra Kolei Żelaznych będzie liczba członków takiej dyrekcyjnej rady kolejowej odpowiednio zwiększona, w ten sposób jednak, aby stosunek uczestników rady z różnych grup przewidziany w § 3 statutu dyrekcyjnej rady kolejowej pozostał niezmieniony.

Jeżeli skutkiem zmiany okręgu danej dyrekcji, skład dyrekcyjnej rady kolejowej nie będzie odpowiadać stosunkom, wytworzonym skutkiem zmiany okręgu, może Minister Kolei Żelaznych, według swobodnego uznania, dotyczącą radę kolejową całkowicie lub częściowo rozwiązać i urządzić nowe wybory celem utworzenia nowej lub uzupełnienia zdekompletowanej dyrekcyjnej rady kolejowej na okres do końca trzechlecia.